امروز: چهارشنبه, 02 اسفند 1396
نمونه آگهی مزایده ملک
سه شنبه ، 17 تیر 1393 ، 18:01

نمونه آگهی مزایده ملک
اجرای احکام حقوقی دادگستری بابافارس  در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرایی 100، و در خصوص محکومیت آقای سید عزیز ........، ششدانگ پلاک ثبتی 200 فرعی از 2520 اصلی واقع در روستای.... را که طبق نظر کارشناس به میزان 000/000/165 ریال برآورد قیمت گردیده است را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند .

مشخصات ملک :
یک قطعه باغچه معروف دم کله و دو باب بوم کند جنب آن به شماره 284 فرعی از 25 اصلی واقع در روستای .... جزء بخش 10 حوزه ثبتی .... که تحدید حدود عبارتست از شمالاً دیواریست به زمین شماره 285 و شرقاً سنگ چین به زمین شماره 283 و جنوباً دیواریست به شارع عام و غرباً دیواریست به شارع خاص و در قسمت حقوقی ارتفاقی حق مجری برای پلاک 283 گواهی شده است لکن فی الحال به صورت یک باب خانه ویلایی قدیمی در دو طبقه احداث شده و مصالح آن از خشت و گل و سقف تیرچوب و طبقه همکف به صورت انبار و طویله و طبقه فوقانی به صورت مسکونی و دارای امتیاز آب و برق و گاز و تلفن است . قدمت بنا بیش از چهل سال می باشد . مزایده حضوری و مورخ سه شنبه 15/11/1392 ساعت 10 صبح در محل دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بابافارس برگزار و برنده مزایده شخصی است که بالاترین رقم پیشنهای را ارئه نماید متقاضیان خرید می بایست بدواً 10% بهای مزایده را نقداً فی المجلس به اجرای احکام تحویل و تسلیم و برنده مزایده نیز بایستی مابقی بهای مزایده را حداکثر ظرف ده روز پس از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری بابافارس  واریز و فیش آن را به اجرای احکام  تحویل نماید  و الا 10%  تحویلی به نفع دولت ضبط خواهد شد. . خریداران می توانند از  محل ملک به آدرس مذکور دیدن نمایند /.

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان ن..

اختصاصی بابافارس

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر

حاضرین در سایت

ما 310 مهمان آنلاین داریم