امروز: جمعه, 29 دی 1396
دادخواست تامین دلیل فوری جهیزیه.
نوشته شده توسط بابافارس   
چهارشنبه ، 8 تیر 1390 ، 19:40

دادخواست تامین دلیل فوری جهیزیه.

احتراما به استحضار آن مقام می رساند به موجب تصویر مصدق عقدنامه پیوست رابطه زوجیت دائمی فی مابین اینجانب با خوانده محترم محرز و برقرار است نظر به اینکه در اثر بروز اختلاف دور از یکدیگر به سر می بریم.

خواهان : ...........
خوانده : ..............
وکیل یا نماینده قانونی نیازی نیست
دلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و عقد نامه
ریاست محترم دادگاه خانواده :
احتراما به استحضار آن مقام می رساند به موجب تصویر مصدق عقدنامه پیوست رابطه زوجیت دائمی فی مابین اینجانب با خوانده محترم محرز و برقرار است نظر به اینکه در اثر بروز اختلاف دور از یکدیگر به سر می بریم و خانواده محترم به بنده اجازه ورود به منزل مشترک نمی دهد از آنجائی که جهیزیه و وسایل شخصی بنده در منزل مشترک باقیمانده و بیم آن می رود نامبرده در غیبت اینجانبه مبادرت به حیف و میل یا نقل و انتقال اشیاء و اموال فوق نماید به ناچار مبادرت به تقویم این دادخواست نموده ام استدعای صدور قرار تأمین دلیل فوری به منظور اعزام عضو محترم مجری قرار به محل و مشاهده آنها و انعکاس در صورتجلسه و ثبت دلایل را دارم .
با احترام
محل امضا- مهر – انگشت

مدارک لازم :
1- تصویر مصدق عقد نامه
2- تصویر مصدق شناسنامه

اختصاصی بابافارس

 

افزودن نظر