امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
نمونه دادخواست ثبت رجوع پس از طلاق
شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 17:26

نمونه دادخواست ثبت رجوع پس از طلاق

تذکر:

برای مراجعه به دادگاه اصل مدارک به همراه دو سری کپی مورد نیاز است فراموش نشود

اصل کارت ملی و کپی ان را نیز همراه داشته باشید

اگر به کپی کارت ملی خوانده هم دسترسی دارید همراه داشته باشید

هزینه دادرسی نیز فراموش نشود   هزینه دادخواست غیر مالی بین 15 تا30 هزار تومان می باشد

مشخصات

طرفين

نام

نام

خانوادگى

نام

پدر

شغل

محل اقامتشهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك                                                                            

خواهان

مریم

بابافارس

بابا

آزاد

اصفهان خ اول کوچه دوم تلفن 00

شماره ملی123000000000

خوانده

محمود


بابافارس

عباس

آزاد

اصفهان خیابان دوم کوچه اول

وكيل يا نماينده قانونى

تعيين خواسته وبهاي آن

الزام خوانده مبنی بر ثبت رجوع

دلايل ومنضمات دادخواست

کپی شناسنامه و طلاقنامه

رياست محترم دادگستری شهرستان اصفهان

احتراما اینجانب مطلقه از خوانده موصوف به موجب طلاقنامه شماره...1231231523 که در تاریخ.1391/01/01 از یکدیگر جدا شده و نظر به اینکه اینجانبان در ایام عده به هم رجوع کردیم ولی حال خوانده از ثبت واقعه رجوع خودداری می کند لذا از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به ثبت واقعه رجوع را دارم

محل امضاء – مهر – انگشت

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع دادخواست خانوادگی نمونه دادخواست ثبت رجوع پس از طلاق