امروز: جمعه, 29 دی 1396
نمونه دادخواست ابطال عقد ازدواج

نمونه دادخواست ابطال عقد ازدواج

رياست محترم مجتمع قضايي "شهرستان محل اقامت خوانده"با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:اينجانبه در اثر اعمال ولايت پدر/ جد پدري و اجبار وي به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه شماره "شماره ونام شهرستان" عقد ازدواج دائم آقاي درآمده‌ام.


مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعايت غبطه و مصلحت

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق: 1- عقدنامه ، 2 استشهاديه، 3 شهادت شهود عندالاقتضاء، " 4- مدرك مورد نياز ديگر از استعلام سوابق زوج و ..."


رياست محترم مجتمع قضايي "شهرستان محل اقامت خوانده"

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانبه در اثر اعمال ولايت پدر/ جد پدري و اجبار وي به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه شماره "شماره ونام شهرستان" عقد ازدواج دائم آقاي درآمده‌ام. نظر به اينكه انعقاد عقد نكاح مذكور در صفر سني و بدون رعايت غبطه و مصالح اينجانبه و صرفاً وفق نظر و خواست ولي قانوني من بوده است فلذا به استناد ماده 1041 قانون مدني صدور حكم به ابطال عقد نكاح فوق الذكر به انضمام جميع خسارات قانوني و هزينة دادرسي در حق اينجانبه مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

 


 

افزودن نظر