امروز: يكشنبه, 28 آبان 1396
دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت عدم اجازه پدر
شنبه ، 27 مهر 1392 ، 17:26

دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت عدم اجازه پدر

رياست محترم دادگستری –مجتمع قضایی با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:حسب اطلاع دختر اينجانب طي عقدنامه شماره مورخ دفترخانه شمارة "شماره ونام شهرستان" به عقد دائمي آقاي درآمده است.

 

 

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

ابطال عقد ازدواج خواندگان به علت عدم كسب اجازه ولي به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق: 1- عقدنامه ، 2- استشهاديه، 3 – شهادت شهود عندالاقتضاء، اگر مدرک دیگری دارید  می توانید از شماره 4 به بعد اضافه کنید

 


رياست محترم دادگستری –مجتمع قضایی

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

حسب اطلاع دختر اينجانب طي عقدنامه شماره مورخ دفترخانه شمارة "شماره ونام شهرستان" به عقد دائمي آقاي درآمده است. نظر به اينكه انعقاد نكاح مذكور بدون اذن و اجازة اينجانب بعنوان ولي دختر بوده و با فريب و نيرنگ و بدون رعايت غبطه و مصلحت او انجام گرفته است فلذا به استناد ماده 1043 قانون مدني صدور حكم به ابطال نكاح و عقدنامه مذكور به انضمام جميع خسارات و هزينة دادرسي مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

 


 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع دادخواست خانوادگی دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت عدم اجازه پدر