امروز: يكشنبه, 28 آبان 1396
از نوشتن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه بدانید
نوشته شده توسط بابافارس   
سه شنبه ، 16 مهر 1392 ، 19:02

از نوشتن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه بدانید

با سلام احترامآً به استحضار مي‌رساند:اينجانب با خوانده به موجب عقد نامه شماره ........ مورخ............ ثبت شده در دفترخانه "شماره...... ونام شهرستان"...... عقد ازدواج دائم با مهريه اي به ميزان......... ريال منعقد كرده ايم هر چند پرداخت مهريه ما في‌الذمه تعهد گرديده است

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

مشخصات زوج

 

 

 

 

خوانده

مشخصات زوجه

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

نیازی نیست

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

اعسار از پرداخت مهريه/تقسیط آن

دلايل ومنضمات دادخواست

1- فيش حقوقي صادره از سازمان متبوع، 2- كپي مصدق استشهاديه با امضاي ، 3- شهادت شهود، "4  کپی رای دادگاه 5-

کپی اجراییه

رياست محترم شعبه    .......دادگاه حقوقی  (شعبه صادر کننده رای قید شود)

با سلام احترامآً به استحضار مي‌رساند:

اينجانب با خوانده به موجب عقد نامه شماره ........ مورخ............ ثبت شده در دفترخانه "شماره...... ونام شهرستان"...... عقد ازدواج دائم با مهريه اي به ميزان......... ريال منعقد كرده ايم هر چند پرداخت مهريه ما في‌الذمه تعهد گرديده است ولي نظر به اينكه در حال حاضر به جهت مشكلات متعدد/ عدم دسترسي به اموالم توان پرداخت آن را ندارم فلذا با توجه به مدارک تقديمي مستنداً به ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 صدور حكم  اعسار از پرداخت مهريه/تقسيط  مهريه مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

www.babafars .ir

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع دادخواست خانوادگی از نوشتن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه بدانید