امروز: دوشنبه, 29 آبان 1396
متن دادخواست ثبت رجوع در زمان عده
جمعه ، 31 خرداد 1392 ، 16:13

متن دادخواست  ثبت رجوع در زمان عده

خواهان :
خوانده :
وکیل یا نماینده قانونی  :
تعیین خواسته و بهای آن : صدور حکم مبنی بر ثبت رجوع
دلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و طلاقنامه
ریاست محترم مجتمع قضائی خانواده :  
اینجانبه مطلقه از خوانده موصوف به موجب طلاقنامه شماره............................در .........تاریخ..................  13 از یکدیگر جدا شده و نظر به اینکه اینجانبان در ایام عده به هم رجوع کردیم ولی حال خوانده از ثبت واقعه رجوع خودداری می کند لذا از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به ثبت واقعه رجوع را دارم

با احترام
محل امضا- مهر – انگشت
مدارک لازم :
1-    تصویر مصدق شناسنامه
2-    تصویر مصدق طلاقنامه

فروش کتاب آیین نگارش حقوقی

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع دادخواست خانوادگی متن دادخواست ثبت رجوع در زمان عده