امروز: جمعه, 29 دی 1396
نمونه دادخواست استرداد عین جهیزیه
دوشنبه ، 18 دی 1391 ، 16:40

نمونه دادخواست استرداد عین جهیزیه

ریاست محترم دادگاه خانواده : احتراما به عرض می رساند به دلالت تصویر مصدق عقدنامه پیوست مدت ..... است که با خوانده ازدواج نموده ام اخیرا به دلایلی بین ما اختلاف بروز کرده است و دور از یکدیگر زندگی می کنیم ولی جهیزیه و اثاثیه شخصی ام طبق رسوم و رویه عرفی به منزل مشترک منتقل شده و اینک نیز در محل سکونت وی باقی مانده و

خواهان :


خوانده :وکیل یا نماینده قانونی  :نیازی به نوشتن نیستتعیین خواسته و بهای آن : بدوا قرار تامین خواسته سپس الزام خوانده به استرداد عین جهیزیه طبق سیاهه و اعمال ماده 117 ق آ د  م و 1118 ق مدلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و عقدنامه و لیست سیاهه


ریاست محترم دادگاه خانواده :  
احتراما به عرض می رساند به دلالت تصویر مصدق عقدنامه پیوست مدت ..... است که با خوانده ازدواج نموده ام اخیرا به دلایلی بین ما اختلاف بروز کرده است و دور از یکدیگر زندگی می کنیم ولی جهیزیه و اثاثیه شخصی ام طبق رسوم و رویه عرفی به منزل مشترک منتقل شده و اینک نیز در محل سکونت وی باقی مانده و حاضر نیست به طور مسالمت آمیز آن را به بنده مسترد نماید لذا ناگزیر به طرح این دعوی گردیده خواهشمند است به موضوع رسیدگی و بدوا قرار تامین خواسته و اجرای قبل از ابلاغ سپس احضار نامبرده و الزام و محکومیت وی به استرداد جهیزیه طبق سیاهه پیوست را با احتساب خسارات قانونی استدعا دارم


مدارک پیوست
1-    اصل و کپی مصدق عقدنامه
2-    اصل و کپی مصدق شناسنامه
3-    سیاهه جهیزیه

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع دادخواست خانوادگی نمونه دادخواست استرداد عین جهیزیه