امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
نمونه دادخواست ابطال سند زمین شهری
چهارشنبه ، 16 مهر 1393 ، 22:19

نمونه دادخواست ابطال سند زمین شهری

رياست محترم مجتمع قضايي "‌نام شهرستان محل وقوع ملك " باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره ، پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره / بخش "شماره و نام شهرستان" به مساحت واقع در در مالكيت قانوني و رسمي اينجانب بوده و املاك مذكور..

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

بابافارس

قاسمی

اصفهان.......

خوانده

 

بابافارس 2

....

اصفهان....

وكيل يا نماينده قانونى

 

تعيين خواسته وبهاي آن

ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري و ابطال سند مالكيت صادره به انضمام جميع خسارات قانوني وارده

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق 1- نظريه كميسيون ماده 12 ، 2 - معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري 3- نقشه هاي هوايي سنوات 35 لغايت 58


رياست محترم مجتمع قضايي "‌نام شهرستان محل وقوع ملك "

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره ، پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره / بخش "شماره و نام شهرستان" به مساحت واقع در در مالكيت قانوني و رسمي اينجانب بوده و املاك مذكور طي ساليان متمادي تحت كشت و زرع بوده و به دليل واقع شدن در محدوده شهر و بر اثر عوامل جوي عمليات كشاورزي در آن متوقف شده و كميسيون ماده 12 بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعايت موازين قانوني آن را موات اعلام نموده. از آنجائيكه با توجه به تعريف زمين موات پلاك هاي مورد ترافع خارج از شمول تعريف مزبور مي باشد فلذا عندالاقتضاء با معاينه و تحقيق محلي و جلب نظر كارشناس رسمي رشته مرتبط و با لحاظ نقشه هاي هوايي سنوات 35 لغايت 58 صدور حكم به فسخ نظريه كميسيون ماده 12 به شماره و اعلام باير بودن پلاك/پلاك هاي مذكور به انضمام جميع خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع دادخواست حقوقی ملکی نمونه دادخواست ابطال سند زمین شهری