امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
دادخواست صدور دستور موقت منع نقل و انتقال آپارتمان
دوشنبه ، 16 دی 1392 ، 18:06

دادخواست صدور دستور موقت منع نقل و انتقال آپارتمان

اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ ، دانگ باب آپارتمان رديف صورتمجلس تفكيكي شماره جزء پلاك ثبتي / بخش "شماره ونام شهرستان" را از خوانده/خواندگان  خريداري نموده‌ و مبلغ ريال از بهاي آن نيز تأديه شده است . عليرغم ايفاي تعهداتم به عنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تكميل ساختمان احداثي و اخذ صورتمجلس تفكيكي اقدامي ننموده‌اند

 

 

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده


 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى


 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال آپارتمان احداثي در پلاك ثبتي / بخش "نام شهرستان محل وقوع ملك "


دلايل ومنضمات دادخواست

فتوكپي مصدق 1 – قرارداد مورخ ، 2 – دليل پرداخت ثمن، 3 – استعلام ثبتي.


رياست محترم مجتمع قضايي"نام شهرستان محل وقوع ملك "

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند :

اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ ، دانگ باب آپارتمان رديف صورتمجلس تفكيكي شماره جزء پلاك ثبتي / بخش "شماره ونام شهرستان" را از خوانده/خواندگان  خريداري نموده‌ و مبلغ ريال از بهاي آن نيز تأديه شده است . عليرغم ايفاي تعهداتم به عنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تكميل ساختمان احداثي و اخذ صورتمجلس تفكيكي اقدامي ننموده‌اند. اينك با توجه به عدم اطمينان در انجام تعهدات قراردادي خوانده، استدعاي صدور دستور استعلام ثبتي از طريق صدور گواهي توسط دفتر دادگاه و نهايتاً به استناد ماده 310 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و صدور دستور موقت منع خوانده/خواندگان از هرگونه نقل و انتقال آپارتمان موضوع مبايعه نامه فوق الذكر از در پلاك ثبتي / بخش "شماره و نام شهرستان محل وقوع ملك " و اجراي آن قبل از ابلاغ مورد استدعاست.دعوي راجع به ماهيت ادعا وفق ماده 318 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ظرف مهلت قانوني ده روزه تقديم خواهد شد.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع دادخواست حقوقی ملکی دادخواست صدور دستور موقت منع نقل و انتقال آپارتمان