امروز: چهارشنبه, 22 آذر 1396
نمونه دادخواست ابطال سند زمین شهری
چهارشنبه ، 16 مهر 1393 ، 22:19

نمونه دادخواست ابطال سند زمین شهری

رياست محترم مجتمع قضايي "‌نام شهرستان محل وقوع ملك " باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره ، پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره / بخش "شماره و نام شهرستان" به مساحت واقع در در مالكيت قانوني و رسمي اينجانب بوده و املاك مذكور..

 
دادخواست صدور دستور موقت منع نقل و انتقال آپارتمان
دوشنبه ، 16 دی 1392 ، 18:06

دادخواست صدور دستور موقت منع نقل و انتقال آپارتمان

اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ ، دانگ باب آپارتمان رديف صورتمجلس تفكيكي شماره جزء پلاك ثبتي / بخش "شماره ونام شهرستان" را از خوانده/خواندگان  خريداري نموده‌ و مبلغ ريال از بهاي آن نيز تأديه شده است . عليرغم ايفاي تعهداتم به عنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تكميل ساختمان احداثي و اخذ صورتمجلس تفكيكي اقدامي ننموده‌اند

 

 
دادخواست ابطال کمیسیون ماده 12
سه شنبه ، 10 دی 1392 ، 10:48

دادخواست ابطال کمیسیون ماده 12

احتراماً به استحضارمي رساند:به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره 00، پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره 00/ بخش  "شماره و نام شهرستان" به مساحت00واقع در ایران در مالكيت قانوني و رسمي اينجانب بوده واملاك مذكورطي ساليان متمادي تحت كشت وزرع بوده وبه دليل واقع شدن درمحدوده شهروبراثرعوامل جوي عمليات كشاورزي درآن متوقف شده وكميسيون ماده12بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعايت موازين قانوني آن راموات اعلام نموده

 
طریقه نوشتن دادخواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت
سه شنبه ، 10 دی 1392 ، 10:40

طریقه نوشتن دادخواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت

خواندگان اعضاي هيئت مديره شركت مي باشند واينجانب به عنوان احد از سهامداران شركت ياد شده به ميزان سهم آن شركت را دارم. نظر به اينكه خواندگان شركت ديگري را در زمينه فعاليت شركت فوق الذكر تأسيس نموده

 

 
دادخواست دستور موقت جهت جلوگیری از صدور سند مالکیت
دوشنبه ، 25 آذر 1392 ، 15:58

دادخواست دستور موقت جهت جلوگیری از صدور سند مالکیت

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره   00 ،  پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره  00 / بخش  "شماره و نام شهرستان" به مساحت 00واقع در ایران در مالكيت قانوني و رسمي اينجانب بوده واملاك مذكورطي ساليان متمادي تحت كشت وزرع بوده وبه دليل واقع شدن درمحدوده شهروبراثرعوامل جوي عمليات كشاورزي درآن متوقف شده

 
دادخواست مطالبه وجه چك با كليه خسارات قانوني
يكشنبه ، 17 آذر 1392 ، 22:34

دادخواست مطالبه وجه چك با كليه خسارات قانوني

به موجب كپي مصدق فقره چك تقديمي به شمارة/شماره هاي به تاريخ/تاريخ هاي عهده بانك شعبه " شماره و نام شهرستان " اينجانب مبلغ ريال از خوانده آقای الف  طلبكارم كه نامبرده با وصف مراجعات مكرر و حلول اجل و سر رسيد از تأديه و پرداخت آن خودداري مي كند

 

 
دادخواست صدور دستور موقت بر جلوگيري از صدور سند مالكيت
پنجشنبه ، 9 آبان 1392 ، 18:49

دادخواست صدور دستور موقت بر جلوگيري از صدور سند مالكيت

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره 00،  پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره  00/ بخش  "شماره و نام شهرستان" به مساحت  00 واقع در مالكيت قانوني و رسمي اينجانب بوده واملاك مذكورطي ساليان متمادي تحت كشت وزرع بوده وبه دليل واقع شدن درمحدوده شهروبراثرعوامل جوي عمليات كشاورزي درآن متوقف شده

 
دادخواست توقیف اموال
جمعه ، 6 ارديبهشت 1392 ، 11:29

دادخواست توقیف اموال
الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد .

 


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع دادخواست حقوقی ملکی