امروز: جمعه, 29 دی 1396
نمونه دادخواست مطالبه وجه
دوشنبه ، 17 فروردين 1394 ، 19:30

نمونه دادخواست مطالبه وجه


به موجب كپي مصدق فقره چك تقديمي به شمارة/شماره هاي به تاريخ/تاريخ هاي عهده بانك شعبه " نام شهرستان " اينجانب مبلغ ريال از خوانده/خواندگان طلبكارم كه نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مكرر و حلول اجل و سر رسيد از تأديه و پرداخت آن خودداري مي كنند

 

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

مشخصات شخص طلبکار

 

 

 

ادرس:...

خوانده

مشخصات شخص بدهکار

 

 

 

 

ادرس :...

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

مطالبه وجه چك به ميزان "تامبلغ ده میلیون ريال"ريال به انضمام كليه خسارات قانوني


دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق: 1 - چك ، 2 - گواهينامه عدم پرداخت صادره از بانك


رياست محترم شورأی حل اختلاف" نام شهرستان محل اقامت خوانده "

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

به موجب كپي مصدق فقره چك تقديمي به شمارة/شماره هاي به تاريخ/تاريخ هاي عهده بانك شعبه " نام شهرستان " اينجانب مبلغ ريال از خوانده/خواندگان طلبكارم كه نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مكرر و حلول اجل و سر رسيد از تأديه و پرداخت آن خودداري مي كنند فلذا مستنداً به مواد198قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی و310 قانون تجارت رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به ميزان ريال به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی نمونه دادخواست مطالبه وجه