امروز: جمعه, 29 دی 1396
برای پس گرفتن دادخواست چه کنم
چهارشنبه ، 1 بهمن 1393 ، 20:51

برای پس گرفتن دادخواست چه کنم

احتراماً به استحضار مي رساند ، اينجانب ............. فرزند ............... داراي شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساكن .............. مدعي و خواهان دعوي مطروحه در آن شعبه به كلاسه  پرونده شماره ............ اقرار مي نمايم.  متن کامل در ادامه

 

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه .......... دادگاه عمومي ............

با سلام

احتراماً به استحضار مي رساند ، اينجانب ............. فرزند ............... داراي شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساكن .............. مدعي و خواهان دعوي مطروحه در آن شعبه به كلاسه  پرونده شماره ............ اقرار مي نمايم كه از دعوي مزبور عليه آقاي / خانم ............... فرزند ............ به كلي صرف نظر كرده و استرداد دعوي نموده و از دادگاه محترم تقاضاي صدور قرار سقوط دعوي مطابق ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني (جديد ) را دارم .

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (خواهان )

امضاء و تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی برای پس گرفتن دادخواست چه کنم