امروز: جمعه, 29 دی 1396
نمونه دادخواست مطالبه وجه ضمانت و سپرده
چهارشنبه ، 1 بهمن 1393 ، 20:42

نمونه دادخواست مطالبه وجه ضمانت و سپرده

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:براي مناقصه عمومي شماره خوانده ، موضوع خريد در تاريخ با تقديم اسناد و مدارك مربوطه شركت كرديم كه متاسفانه توفيقي در برنده شدن در مناقصه مذكور بدست نيامد. نظر به اينكه به محض برنده نشدن در مناقصه مذكور ضمانتنامه مربوطه بايد مسترد گردد ولي خوانده به دلايل نامعلوم از استرداد آن خودداري مي نمايد

 

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان


خوانده


وكيل يا نماينده قانونى


تعيين خواسته وبهاي آن

مطالبه وجه ضمانت و سپرده مقوم به 100 ريال به انضمام كليه خسارات قانوني با قرار تأمين خواسته


دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق :1-چك تضميني ،2-آگهي شركت در مناقصه "3 - مدرك مورد نياز ديگر"


رياست محترم مجتمع قضايي " نام شهرستان محل اقامت خوانده "

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

براي مناقصه عمومي شماره خوانده ، موضوع خريد در تاريخ با تقديم اسناد و مدارك مربوطه شركت كرديم كه متاسفانه توفيقي در برنده شدن در مناقصه مذكور بدست نيامد. نظر به اينكه به محض برنده نشدن در مناقصه مذكور ضمانتنامه مربوطه بايد مسترد گردد ولي خوانده به دلايل نامعلوم از استرداد آن خودداري مي نمايد فلذا مستنداً به مواد1257 قانون مدنی و198 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی صدور حكم به محكوميت خوانده به استرداد ضمانتنامه و سپرده  / سپرده هاي مربوطه ( ) به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست. بدواً نيز صدور قرار تأمين خواسته وفق بند ج از ماده 108 قانون فوق الذكر تقاضا مي شود.

محل امضاء – مهر – انگشت
 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی نمونه دادخواست مطالبه وجه ضمانت و سپرده