امروز: جمعه, 29 دی 1396
نمونه دادخواست دستور موقت منع پرداخت وجه چک
يكشنبه ، 7 ارديبهشت 1393 ، 19:21

انواع دادخواست -نمونه دادخواست دستور موقت منع پرداخت وجه چک

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده


 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى


 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

صدور دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چك

 

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق : 1ـ قرارداد مورخ ، 2ـ مدرك مورد نيازديگر


رياست محترم مجتمع قضايي" نام شهرستان محل اقامت خوانده"

با سلام و احترام به استحضار مي رساند:

اينجانب با خوانده/خواندگان قراردادي را خصوص در تاريخ تنظيم و امضاء كرديم نظر به اينكه توضيح دلايل لزوم فسخ يا تعليق قرارداد فلذا صدور دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چك شماره عهده بانك شعبة به ميزان ريال و اجراي فوري آن مستنداً به مواد 310  و 320 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مورد استدعاست. دعوي راجع به ماهيت وفق مادة 318 همان قانون ظرف مهلت قانوني روزه تقديم خواهد شد.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی نمونه دادخواست دستور موقت منع پرداخت وجه چک