امروز: جمعه, 29 دی 1396
دادخواست توقف عملیات اجرایی
جمعه ، 4 بهمن 1392 ، 18:37

دادخواست توقف عملیات اجرایی

شرح ماجرا و دعوي " ضمناً نظر به اينكه با وجود تحقق عقد قرارداد فيمابين اينجانب و خواندة رديف اول ، متأسفانه خواندة رديف دوم در قبال طلب خود از خواندة رديف اول مبادرت به تعقيب و پيگيري عمليات اجرايي..

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

ابطال‌عمليات اجرايي و" عنوان خواسته اصلي " با درخواست  توقيف عمليات اجرايي به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق 1ـ قرارداد مورخ ، 2ـ اجرائيه شمارة صارده از شعبة ادارة اجراي ثبت "نام  شهرستان".3- " مدرك مورد نياز ديگر"

رياست محترم مجتمع قضايي"نام  شهرستان محل وقوع اداره ثبت "

با سلام و احترام به استحضار مي رساند :

" شرح ماجرا و دعوي " ضمناً نظر به اينكه با وجود تحقق عقد قرارداد فيمابين اينجانب و خواندة رديف اول ، متأسفانه خواندة رديف دوم در قبال طلب خود از خواندة رديف اول مبادرت به تعقيب و پيگيري عمليات اجرايي نسبت به پلاك ثبتي مورد ادعاي اينجانب نموده است و اين ادعا با مطالبات حقه اينجانب در تعارض آشكاري مي باشد ابتدائاً صدور دستور توقيف فوري عمليات اجرايي به استناد مادة 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322 ونهايتاً ابطال عمليات اجرايي موضوع كلاسة اجراي شمارة ادارة اجراي ثبت "نام  شهرستان" نيز درخواست مي‌گردد.

 

محل امضاء مهر انگشت

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی دادخواست توقف عملیات اجرایی